(1)
Bakhshi, G. D.; Tayade, M. B.; Yadav, R. B.; Jadhav, K. V.; Shenoy, S. S.; Amin, M. V. Pelvic Neurofibroma. Clin Pract 2014, 4.